สัตว์กัด แมลงต่อย (Bites and stings)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สัตว์กัด แมลงต่อย (Bites and stings) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

สัตว์กัด แมลงต่อย (Bites and stings) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง