โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง