doctorathome.com ในนามบริษัท สมาร์ทด็อกเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ doctorathome.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) และแอปพลิเคชัน doctorathome (ต่อไปนี้เรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) ดังนี้

การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การกดยอมรับ

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันขอความร่วมมือท่านอ่านประกาศนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ( ตามลิงก์นี้ ) หากท่านไม่กดยอมรับ ท่านอาจไม่สามารถเข้าดู หรือใช้ประโยชน์เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่

2. เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

2.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตน กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชัน บริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกและบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ท่านต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

3. เราเก็บข้อมูลจากช่องทางไหนบ้าง

เราจะเก็บข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัท คือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์ หรือผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profile) หรือตัวแทน (agent) ในกรณีที่ท่านติดต่อมาในนามของนิติบุคคล เป็นต้น

4. เราเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์อะไรของท่านบ้าง

4.1 เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ เนื้อหา โฆษณา ข้อเสนอ สินค้า สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ doctorathome.com เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีเมล ไลน์ การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต

4.2 เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตรงกับพฤติกรรมของท่าน และเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

4.3 เพื่อดำเนินการตามการจองออนไลน์ (Online Booking) หรือทำรายการอื่นใดของท่านผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชัน หรือการรับบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ (Online Consultation) บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

4.4 เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางบริษัทติดต่อท่านได้

4.5 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

4.6 เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของผู้ใช้งานของบริษัท

4.7 เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น

4.8 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงอาจมีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud) ในต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดำเนินการแทนบริษัทโดยอิสระแต่อย่างใด

5. เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร

5.1 บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อีกด้วย

5.2 บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีความปลอดภัยสูงสุด ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้น และสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

5.3 กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน

6. ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บไว้นานเพียงใด

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของบริษัท

7. การเชื่อมโยงกับเครื่องมือโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไร

หากท่านสมัครใจใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ผ่านผู้ให้บริการรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อไป

8. คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ โดยหลักการคือเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา เราอาจวางไฟล์คุกกี้ (หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน) อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน ทั้งนี้ ประโยชน์ของคุกกี้และพิกเซลคือจะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้งานที่เคยใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ สินค้า กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย

8.1 เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

8.2 วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ให้หยุดทำงานได้ตลอดเวลา โดยการเข้าไปตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล สินค้า บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ท่านมีสิทธิอะไรบ้างในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 กรณีที่ท่านได้มีการให้ความยินยอมไว้ในเรื่องใด ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในเรื่องนั้นในเวลาใดก็ได้

9.2 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล

9.3 ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค

9.4 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้

9.5 ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

9.6 ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

9.7 ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

9.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศฉบับนี้

บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการรับทราบประกาศฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

12. ติดต่อบริษัทได้อย่างไร

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท สมาร์ทด็อกเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7E ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ : https://www.doctorathome.com