การเก็บและใช้ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์

เว็บไซต์ doctorathome.com ในนามบริษัทเอเซียโปรเฟสชั่นนัลไกด์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าชม” หรือ “ท่าน”) และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ doctorathome.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ดังนี้

ความหมายของคำที่สำคัญ

การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ doctorathome.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ( รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ของบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือองค์กร-บุคคลในกลุ่มบริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัท”) และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การกดยอมรับ

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์ ขอความร่วมมือท่านอ่านประกาศนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ( ตามลิงก์นี้ ) หากท่านไม่กดยอมรับ ท่านอาจไม่สามารถเข้าดู หรือใช้ประโยชน์เว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่

2. เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

2.1เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตน กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3. เราเก็บข้อมูลจากช่องทางไหนบ้าง

เราจะเก็บข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัท คือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์ หรือผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) เป็นต้น

4. เราเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์อะไรของท่านบ้าง

5. เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร

5.1 บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย

5.2 บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุด ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้น และสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

5.3 กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน

6. ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บไว้นานเพียงใด

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

7. การเชื่อมโยงกับเครื่องมือโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไร

หากท่านสมัครใจใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ หรือบริการของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ผ่านผู้ให้บริการรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทต่อไป

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ โดยหลักการคือเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราอาจวางไฟล์คุกกี้ (หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน) อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน ทั้งนี้ ประโยชน์ของคุกกี้และพิกเซลคือจะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้เข้าชมที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้เข้าชม และช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ สินค้า กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย

8.1 เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

8.2 วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ให้หยุดทำงานได้ตลอดเวลา โดยการเข้าไปตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล สินค้า บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ท่านมีสิทธิอะไรบ้างในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 กรณีที่ท่านได้มีการให้ความยินยอมไว้ในเรื่องใด ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในเรื่องนั้นในเวลาใดก็ได้

9.2 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล

9.3 ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค

9.4 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้

9.5 ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

9.6 ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

9.7 ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

9.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศฉบับนี้

บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการรับทราบประกาศฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

12. ติดต่อบริษัทได้อย่างไร

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท เอเซียโปรเฟสชั่นนัลไกด์ จำกัด

เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7E ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ : https://www.doctorathome.com