การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ doctorathome.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) ของบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือองค์กร-บุคคลในกลุ่มบริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัท”) และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

2. การใช้งานเว็บไซต์

3. การลงโฆษณา

ข้อจำกัดความรับผิด

5. ข้อสงวนสิทธิ

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย