บาดทะยัก (Tetanus)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

บาดทะยัก (Tetanus) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

บาดทะยัก (Tetanus) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง