อาหารเป็นพิษจากเชื้อโรค/อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาหารเป็นพิษจากเชื้อโรค/อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

อาหารเป็นพิษจากเชื้อโรค/อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง