กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง