อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
เรียบเรียงข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง