ไข้ฉี่หนู/เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ไข้ฉี่หนู/เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ไข้ฉี่หนู/เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง