โรคมือ-เท้า-ปาก (Hand-foot-and-mouth disease)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคมือ-เท้า-ปาก (Hand-foot-and-mouth disease) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคมือ-เท้า-ปาก (Hand-foot-and-mouth disease) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง