โรคเรื้อน (Leprosy)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

โรคเรื้อน (Leprosy) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคเรื้อน (Leprosy) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง