ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง