ครรภ์เป็นพิษ/โรคพิษแห่งครรภ์ (Toxemia of pregnancy)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ครรภ์เป็นพิษ/โรคพิษแห่งครรภ์ (Toxemia of pregnancy) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ครรภ์เป็นพิษ/โรคพิษแห่งครรภ์ (Toxemia of pregnancy) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง