จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related macular degeneration)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related macular degeneration) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related macular degeneration) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง