โรคไตเนโฟรติก (Nephrotic syndrome)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคไตเนโฟรติก (Nephrotic syndrome) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคไตเนโฟรติก (Nephrotic syndrome) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง