ตับแข็ง (Cirrhosis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ตับแข็ง (Cirrhosis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ตับแข็ง (Cirrhosis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง