ฝีตับอะมีบา (Amebic liver abscess)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ฝีตับอะมีบา (Amebic liver abscess) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ฝีตับอะมีบา (Amebic liver abscess) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง