ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease/COPD), หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis), ถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease/COPD), หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis), ถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease/COPD), หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis), ถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง