โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง