โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง